So sánh sản phẩm
Loading...
Số 3, Đại lộ Lê Nin, TP Vinh, Nghệ An

Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ Ảnh Báo chí & Nghệ thuật Nghệ An

Ngày đăng : 08:53:41 15-09-2017
 
Điều 1: Tên gọi: Câu lạc bộ ảnh Báo chí- Nghệ thuật Nghệ An (CLB) được thành lập theo Quyết định số: 98 - QĐ/HNBNA ngày 24/8/2017, là tổ chức trực thuộc Hội Nhà báo Nghệ An và sự bảo trợ của Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An. Có con dấu và tài khoản để hoạt động.

Điều 2: Mục đích của CLB:
Tập hợp những người yêu thích, đam mê hoạt động nhiếp ảnh; nhiệt tình xây dựng phong trào nhiếp ảnh ở Nghệ An. Tích cực tham gia sáng tác ảnh nghệ thuật, ảnh báo chí các sự kiện chính trị, lịch sử và các đề tài kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Việt Nam. Có nhiều tác phẩm ảnh Báo chí- Nghệ thuật tốt, đăng các báo, tạp chí địa phương, Trung ương, đồng thời tham gia triển lãm, dự thi ở các cuộc thi ảnh trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Tập hợp Lưu trứ tư liệu ảnh nghệ thuật- báo chí. Là nơi bồi dưỡng phát triển đội ngũ Hội viên trở thành Hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

Điều 3: Nguyên tắc hoạt động của CLB ảnh Báo chí- Nghệ thuật Nghệ An: Hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự nguyện, tự túc dưới sự điều hành của Ban lãnh đao CLB, sự quản lý, chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An và Bảo trợ của Trung tâm Văn hóa Tỉnh Nghệ An.
- Mọi quyết định của Ban chủ nhiệm không trái với mục đích, nguyên tắc hoạt động của CLB. Ban lãnh đạo CLB căn cứ vào yêu cầu, hướng dẫn hoạt động của Hội Nhà báo- Trung tâm Văn hóa tỉnh để triển khai các hoạt động theo yêu cầu nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ trong sáng tác, triển lãm, quảng bá, cung cấp, lưu giữ tác phẩm ảnh của Hội viên, phục vụ nhu cầu tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, nhiệm vụ chính trị của Hội Nhà báo và của ngành Văn hóa- Thể thao tỉnh.

Điều 4: Cơ cấu tổ chức và hoạt động:
- Ban lãnh đạo CLB do Đại hội toàn thể Hội viên bầu ra, nhiệm kỳ của Ban lãnh đạo CLB là 5 năm. Gồm: 01 Chủ tịch, 02 Phó chủ tich và 2 thành viên. Có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động của CLB trong nhiệm kỳ.
- Sinh hoạt Lãnh đạo CLB mỗi tháng một kỳ, sinh hoạt hội viên 3 tháng một kỳ, trong trường hợp đột xuất do Ban lãnh đạo CLB quyết định.
- Định kỳ 6 tháng và hàng năm Ban lãnh đạo CLB có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động và chương trình công tác năm của CLB cho Chủ tịch Hội Nhà báo Tỉnh, và Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Điều 5: Hội viên:
- Là Hội viên nhà báo, phóng viên, cộng tác viên thuộc các cơ quan báo chí Nghệ An; người hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh; yêu thích nhiếp ảnh; có khả năng sáng tác ảnh báo chí, nghệ thuật và có điều kiện hoạt động nhiếp ảnh.
- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm kỷ luật dưới các hình thức, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thực, đoàn kết, nhiệt tình, có trách nhiệm trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm ảnh, xây dựng tổ chức, tự nguyện làm đơn xin gia nhập CLB.
- Có tác phẩm ảnh được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và tham gia triển lãm ảnh ngành, địa phương, Trung ương, quốc tế

Điều 6- Kết nạp hội viên:
- Phải có đủ điều kiện phẩm chất theo quy định tại điều 5 của quy chế này.
- Tự nguyện làm đơn xin gia nhập CLB, kèm theo 10 tác phẩm ảnh đã được đăng tải lưu trữ, được ít nhất 2 hội viên của CLB giới thiệu.
- Được Hội nghị Ban lãnh đạo CLB nhất trí; phải thông qua Hội nghị toàn thể CLB và có ít nhất 2/3 Hội viên của CLB dự họp tán thành.

Điều 7: Quyền lợi, nghĩa vụ của Hội viên CLB:
a)Quyền lơi:
- Được Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An cấp thẻ hội viên.
- Được tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ do Hội Nhà báo và CLB mở, tham gia các đợt sáng tác, triển lãm ảnh Báo chí Nghệ thuật do CLB tổ chức, được giới thiệu đề nghị kết nạp vào Hội viên Ban ảnh Liên hiệp HVHNT Nghệ An và Hội NSNA Việt Nam.
- Được dân chủ thảo luận, tham gia ý kiến về chương trình hoạt động của CLB hàng năm và cả nhiễm kỳ.
- Được tham dự các cuộc sinh hoạt của CLB, biểu quyết các công việc của CLB. - Được ứng cử, đề cử vào Ban lãnh đạo CLB.
- Được hưởng các quyền lợi tinh thần, vật chất do hoạt động của CLB mang lại
- Được khen thưởng khi có thành tích xuất sắc. - Được làm đơn xin ra khỏi CLB khi không có nhu cầu. b) Nghĩa vụ : - Thực hiện đúng, đủ Quy chế hoạt động của CLB, tham gia các cuộc hội nghị định kỳ, sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các đợt sáng tác do CLB tổ chức, đóng góp vào các hoạt động của CLB.
- Tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp, không lợi dụng Hội viên CLB và hoạt động của CLB vì mục đích cá nhân, vụ lợi.
- Có tinh thần đoàn kết xây dựng CLB ngày càng lớn mạnh.
- Tham gia các hoạt động sáng tác ảnh nghệ thuật báo chí và sinh hoạt của CLB, Có trách nhiệm đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong CLB để hoạt động và xây dựng CLB phát triển.
- Đóng hội phí: 100.000 đồng/tháng, thời gian đóng vào kỳ sinh hoạt đầu năm của CLB.
- Được quyền góp ý kiến, xây dựng kế hoạch trong năm, được tham gia các cuộc thi Ảnh của CLB tổ chức, được giúp đỡ các cuộc thi ảnh của khu vực ASEAN và quốc tế.Được cập nhật thông tin các cuộc thi qua facebook câu lạc bộ
- Thường xuyên tự giác tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức và nâng cao trình độ chuyên môn, giúp đỡ đồng nghiệp trong hoạt động nhiếp ảnh và phong cách lối sống.
- Hội viên không tham gia sinh hoạt và các hoạt động của CLB 3 lần trong năm không có lý do chính đáng và không đóng hội phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách Hội viên CLB.

Điều 8: Quản lý tài chính:
a) Các khoản thu :
- Nguồn tài chính hoạt động của CLB gồm: Hội phí của hội viên; hỗ trợ, tài trợ của Hội Nhà báo, Trung tâm Văn hóa Tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân; từ các hoạt động của Câu lạc bộ, các chương trình đề án được giao, các nguồn tài trợ, hỗ trợ hợp pháp khác…
b) Các khoản chi :
- Chi phục vụ các hoạt động của CLB theo kế hoạch hàng năm.
- Chi việc hiếu, hỷ, thăm hội viên ốm đau, hoạn nạn, mức chi do Ban lãnh đạo CLB quyết định.
- Những trường hợp cần chi đột xuất do tập thể Ban lãnh đạo CLB quyết định.
- Thủ quỹ CLB có trách nhiệm báo cáo thu chi hàng quí với Ban lãnh đạo CLB.
- Việc thu, chi tài chính của CLB phải thực hiện đúng quy định của nhà nước hiện hành.
- Chủ tịch CLB có trách nhiệm báo cáo thu, chi tài chính trong năm vào hội nghị tổng kết hoạt động hàng năm của CLB.

Điều 9: Khen thưởng - Kỷ luật
- Căn cứ vào thành tích, sự đóng góp, ý thức trách nhiệm xây dựng CLB của Hội viên hàng năm Ban lãnh đạo CLB dự kiến danh sách, thông qua kỳ họp hội viên vào quý III hàng năm đề nghị khen thưởng các hình thức: Biểu dương ở cấp CLB; Giấy khen của Hội Nhà báo Nghệ An; Trung tâm Văn hóa Tỉnh. Đối với Hội viên thành tích đặc biệt xuất sắc được đề nghị cấp khen thưởng cao hơn.
- Những hội viên vi phạm trong sinh hoạt, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, quy chế của CLB, tùy theo mức độ Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của CLB sẽ kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật dưới các hình thức: Phê bình; Khiển trách; Cảnh cáo trước Hội nghị toàn thể của CLB; Khai trừ khỏi CLB. Ban lãnh đạo CLB có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An và Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An.
- Hội viên gây mất đoàn kết thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm các điều lệ của câu lạc bộ, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, lối sống, vi phạm pháp luật sẽ bị khai trừ ra khói câu lạc bộ.

Điều 10: Điều khoản thi hành
Bản quy chế này gồm 10 điều, được Đại hội lần thứ nhất CLB nhiếp ảnh Báo chí – Nghệ thuật tỉnh Nghệ An (nhiệm kỳ 2017-2022) nhất trí thông qua ngày 25/8/2017, có hiệu lực thực hiện trong nhiệm kỳ 2017-2022. Trong quá trình thực hiện nếu xét thấy có nội dung cần thiết phải bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi thì phải có ít nhất quá nửa số Hội viên đề nghị và được Hội nghi toàn thế thông qua.
 


Tin cùng danh mục

X

CÂU LẠC BỘ BÁO CHÍ - NGHỆ THUẬT NGHỆ AN

Hỗ trợ online